معرفی پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در همایش روز جهانی غذا

معرفی پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در همایش روز جهانی غذا

در همایشی تحت عنوان همایش روز جهانی غذا که 3 آبان 95 در سالن سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد مدیر عامل محترم حضور داشتند و شرکت پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در این همایش معرفی شد. 

بسته بندی 10

پارس پینووا