برند: PINOVA

پریفرم 22 گرم با دهانه 28 میلی متر


پریفرم با دهانه 28 8 پریفرم 21
وزن (gr) 22
استاندارد گلویی (mm) 28
ارتفاع گلویی (mm) 21.30
طول کلی (mm) 102.30
ضخامت دیواره (mm) 2.58
قطر بدنه (mm) 22.50

پارس پینووا