برند: PINOVA

پریفرم 45 گرم با دهانه 28 میلی متر


پریفرم با دهانه 28 8 پریفرم 21
وزن (gr) 45
استاندارد گلویی (mm) 28
ارتفاع گلویی (mm) 21.30
طول کلی (mm) 145.80
ضخامت دیواره (mm) 3.50
قطر بدنه (mm) 26.80

پارس پینووا