برند: PINOVA

پریفرم 15 گرم با دهانه 30 میلی متر


پریفرم 21 پریفرم با دهانه 30 2
وزن (gr) 15
استاندارد گلویی (mm) 30
ارتفاع گلویی (mm) 18.90
طول کلی (mm) 88.30
ضخامت دیواره (mm) 2.20
قطر بدنه (mm) 19.80

پارس پینووا