برند: PINOVA

پریفرم 28 گرم با دهانه 30 میلی متر


پریفرم 21 پریفرم با دهانه 30 2
وزن (gr) 28
استاندارد گلویی (mm) 30
ارتفاع گلویی (mm) 18.90
طول کلی (mm) 115.30
ضخامت دیواره (mm) 2.70
قطر بدنه (mm) 26.30

پارس پینووا