برند: PINOVA

پریفرم 85 گرم با دهانه 45 میلی متر


پریفرم با دهانه 45 3 پریفرم 21
وزن (gr) 85
استاندارد گلویی (mm) 45
ارتفاع گلویی (mm) 26.00
طول کلی (mm) 170.00
ضخامت دیواره (mm) 3.50
قطر بدنه (mm) 43.50

پارس پینووا