• پریفرم 15.5 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 17 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 22 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 28 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 31 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 38 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 42 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 45 گرم با دهانه 28

 • پریفرم 15 گرم با دهانه 30

 • پریفرم 28 گرم با دهانه 30

 • پریفرم 16 گرم با دهانه 38

 • پریفرم 20 گرم با دهانه 38


پارس پینووا