برند: PINOVA

پریفرم 16 گرم با دهانه 38 میلی متر


پریفرم با دهانه 38 4 پریفرم 21
وزن (gr) 16
استاندارد گلویی (mm) 38
ارتفاع گلویی (mm) 16.80
طول کلی (mm) 73.50
ضخامت دیواره (mm) 2.61
قطر بدنه (mm) 20.80

پارس پینووا