برند: PINOVA

پریفرم 30 گرم با دهانه 38 میلی متر


پریفرم با دهانه 38 4 پریفرم 21
وزن (gr) 30
استاندارد گلویی (mm) 38
ارتفاع گلویی (mm) 16.80
طول کلی (mm) 105.50
ضخامت دیواره (mm) 2.76
قطر بدنه (mm) 29.80

پارس پینووا