بطری یک لیتری پیتوکس

بطری یک لیتری 95 گرم دهانه 48 با برند پیتوکس