پریفرم 15گرم دهانه 30

پریفرم نرمال نک 15 گرم با دهانه 30 میلی متر

دسته: