پریفرم 20 گرم دهانه 38

پریفرم 20 گرم  با دهانه 38 میلی متر